[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje shromažďuje společnost Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o., IČ: 27580792 (dále jen „Správce údajů”). Uchováme Vaše osobní údaje v naší databázi a použijeme je pro správu Vašeho profilu, pro reakce na Vaše dotazy ohledně naší společnosti, produktech a službách, dále pro kontaktování Vaší osoby v případě výhry v našich soutěžích, které vyžadují registraci, a pro marketingové účely jako např. rozesílání newletterů, nabídek, průzkumů a dalších informací prostřednictvím emailu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnuté osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi patřícími do skupiny Hill's Pet Nutrition a pověřenými zpracovateli osobních údajů. Některé z těchto osob mohou sídlit v zemích mimo EU, takže zároveň souhlasíte se sdílením Vašich osobních údajů mimo EU. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v souladu s příslušnými zákony. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) máte právo vyžádat si informaci o zpracování Vašich osobních údajů a budete-li se domnívat, že Správce údajů nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo: (i) požádat Správce údajů nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

Hill's Pet Slimmer KARTA pro rok 2017/18

1. Organizátor Programu

 • Hill’s Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04105575

2. Doba trvání Programu

 • Program probíhá v termínu od 1. října 2017 do 30. 9 2018, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak.

3. Podmínky účasti v Programu pro veterinární ordinace

 • Do Programu se mohou zapojit pouze veterinární ordinace, které nabízí produkty Hill’s a umístí na viditelné místo Hill’s plakát s váhovou tématikou nebo „Weight totem“.
 • Pro účast v Programu je nutné uzavřít s Organizátorem smlouvu o zpracování osobních údajů účastníků Programu.
 • Pro účast v Programu je rovněž nutné se seznámit s Pravidly Programu (pro spotřebitele), které jsou dostupné na adrese www.hillspet.cz.

4. Účastnické karty Programu

 • Celkem Organizátor do Programu věnuje 1.000 účastnických karet.
 • Vyplnění přední části účastnické karty není podmínkou účasti v Programu.
 • Pokud od posledního nákupu uběhnou 3 měsíce a více, klinika může předat kartu s účtenkama obchodnímu zástupci, který ji kompenzuje zbožím v hodnotě odpovídající výšši poskytnuté slevy na kliniku, tzv. 25%, 50% nebo 75% hodnoty balení uvedeného na kartě
 • Plně vyplněné karty klinika odesílá velkoobchodu s počtem produktů a názvem produktu, který chtějí kompenzovat

Pravidla věrnostního programu 5+1

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla věrnostního programu 5+1 pořádaného společností Hill’s Pet Nutrition s.r.o. (dále jen Program). Výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech Programu či na Stránkách Programu (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. POPIS PROGRAMU
  Na základě zakoupením pěti shodných produktů Hill’s z řady Ideal Balance nebo Science Plan nebo Vet Essentials1 o stejné hmotnosti v některé z vybraných kamenných prodejen s chovatelskými potřebami (dále jen Prodejny) či veterinárních ordinací (dále jen Veterinární ordinace) zapojených do Programu v rámci České republiky a na základě odevzdání účastnické karty Programu (dále jen Účastnická karta), získávají účastníci Programu nárok na šestý shodný produkt Hill’s zdarma.
 2. ORGANIZÁTOR PROGRAMU
  1. 2.1 Organizátorem Programu je společnost Hill’s Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04105575 (dále jen Organizátor).
  2. 2.2 Za účelem administrativního zajištění Programu bude Organizátor spolupracovat s Prodejnami a Veterinárními ordinacemi a dále s velkoobchody s chovatelskými potřebami, které Prodejnám a Veterinární ordinacím mohou dodávat produkty Hill’s.
 3. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU, ÚČASTNICKÉ KARTY
  1. 3.1 Program probíhá v termínu od 1. února 2016 do 31. ledna 2017, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Programu).
  2. 3.2 Prodejny a Veterinární ordinace zapojené do Programu budou na viditelném místě označeny samolepkou Programu, jejíž vizualizace je připojena jako příloha k těmto Pravidlům.
  3. 3.3 Organizátor do Programu věnuje celkem 3.000 (slovy: tři tisíce) Účastnických karet.
 4. PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU
  1. 4.1 Programu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které během Doby trvání Programu (i) zakoupí v jedné z Prodejen či Veterinárních ordinací pět shodných produktů Hill’s z řady Ideal Balance nebo Science Plan nebo Vet Essentials o stejné hmotnosti; (ii) vyzvednou si v Prodejně či Veterinární ordinaci Účastnickou kartu a nalepí na ni pět čárových EAN kódů z obalů zakoupených produktů Hill’s; a (iii) odevzdají Účastnickou kartu spolu s doklady o nákupu produktů Hill’s v Prodejně či Veterinární ordinaci, kde všechny tyto produkty Hill’s zakoupili. Vyplnění osobních údajů na titulní straně Účastnické karty není podmínkou účasti v Programu.
  2. 4.2 Z Programu jsou vyjmuty produkty Science Plan Canine o hmotnosti 16 kg a 18 kg a dále veškeré produkty Hill’s ve formě konzerv a kapsiček.
  3. 4.3 Po odevzdání Účastnické karty dle čl. 4.1 Pravidel získá účastník šestý shodný produkt Hill’s zdarma, a to v nejbližším možném termínu po dohodě s příslušnou Prodejnou či Veterinární ordinací.
  4. 4.4 Účastník se může Programu zúčastnit i opakovaně. Každá další účast však vyžaduje splnění podmínek dle čl. 4.1 Pravidel účastníkem.
  5. 4.5 Zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v Programu vyloučeni.
 5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 5.1 Vyplněním titulní strany Účastnické karty s údaji o účastníkovi uděluje účastník dobrovolně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, město bydliště, druh domácího mazlíčka, datum narození domácího mazlíčka, jméno domácího mazlíčka a typ zakoupeného produktu Organizátora (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Programu a dále pro účely reklamní a marketingové činnosti a nabízení obchodu a služeb. Za účelem administrativního zajištění organizace a realizace Programu mohou být Osobní údaje zpracovávány subjekty dle čl. 2.2 Pravidel. Poskytnuté Osobní údaje mohou být dále Organizátorem sdíleny se společnostmi patřícími do skupiny Hill's Pet Nutrition a Colgate-Palmolive a s pověřenými zpracovateli osobních údajů. Někteří z těchto subjektů mohou sídlit v zemích mimo EU, přičemž účastník vyplněním části Účastnické karty s údaji o účastníkovi uděluje souhlas se sdílením Osobních údajů mimo EU. Účastník současně uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou cestou Organizátorem.
  2. 5.2 Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle čl. 2.1 Pravidel.
  3. 5.3 Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
   1. účelu zpracování Osobních údajů,
   2. Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
   3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
   4. příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
  4. 5.4 Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
  5. 5.5 Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
  6. 5.6 Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  7. 5.7 Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 6.1 Organizátor je oprávněn Pravidla Programu kdykoliv změnit či Program zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Programu, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
  2. 6.2 Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách Programu www.hillspet.cz (dále jen Stránky Programu).
  3. 6.3 Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Programu lze považovat za rozhodující.
  4. 6.4 Produkty, na které vznikne účastníkům nárok při splnění podmínek Programu, nejsou směnitelné za peníze a nárok na ně není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Programu účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
  5. 6.5 Účast v Programu je dobrovolná. Svou účastí v Programu účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
  6. 6.7 Přílohou těchto Pravidel je vizualizace samolepky Programu:

   VIZUALIZACE SAMOLEPKY PROGRAMU

1 Produkty z řady Vet Essentials jsou dostupné pouze ve veterinárních ordinacích.

[ ↑ skip to content ↑ ]